مشخصات کلی
ناودانی ۱۰ نصر آذربایجان
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 10
طول 12 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 103 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
ناب تبریز
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
فولاد تهران
قیمت:
تاریخ:
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ: