شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10082 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9970 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10028 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9920 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10082 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9970 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10028 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9920 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10082 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9970 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10028 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9920 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10082 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9970 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 10028 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 9920 افزایشی