شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11172 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11063 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11118 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11009 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11172 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11063 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11118 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11009 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11172 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11063 افزایشی
شمش ۱۲۵*۱۲۵ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11118 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:125*125 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11009 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11172 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:3sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11063 افزایشی
شمش ۱۵۰*۱۵۰ - بیلت - کیمیا استیل
قیمت: 11118 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
روش تولید:ccm /سختی:st37 /گرید:5sp /ابعاد:150*150 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیمیا روی خط تولید 11009 افزایشی