ورق ۰.۵ - گالوانیزه - فولاد مبارکه
قیمت: 12300 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۷
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۲ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/حالت:رول /ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۳ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۲ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۳ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۴ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۴ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۵ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۵ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۶ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۶ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:6 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۸ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:8 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۸ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:8 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۰ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:10 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۰ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:10 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۲ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:12 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۲ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:12 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۵ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:15 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۵۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۱۵ - سیاه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:15 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۸ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:8 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۱۰ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:10 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۱۲ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:12 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۱۵ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:15 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۲۰ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:20 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۲۵ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:25 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۳۰ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:30 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۳۵ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:35 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۴۰ - سیاه - اکسین
قیمت: تاریخ:
ضخامت:40 میلی‌متر/ابعاد:6000*2000 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد اکسین خوزستان روی خط تولید
ورق ۸ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:8 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۰ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:10 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۰ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:10 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۲ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:12 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۲ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:12 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۵ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:15 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۱۵ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:15 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۲۰ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:20 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۲۰ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:20 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۲۵ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:25 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۲۵ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:25 میلی‌متر/ابعاد:6000*1500 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید
ورق ۳۰ - سیاه - کاویان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:30 میلی‌متر/ابعاد:6000*1250 میلی‌متر/حالت:فابریک /گرید:st37 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کاویان اهواز روی خط تولید