ورق ۱.۵ - گالوانیزه - نورد و لوله سمنان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:1.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - فولاد مبارکه
قیمت: 12300 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۷
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - فولاد مبارکه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد مبارکه روی خط تولید
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 34000 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 34000 بدون تغییر
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 34000 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 34000 بدون تغییر
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 31300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 31300 بدون تغییر
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 31300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 31300 بدون تغییر
ورق ۰.۷ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30800 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.7 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30800 بدون تغییر
ورق ۰.۷ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30800 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.7 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30800 بدون تغییر
ورق ۰.۸ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.8 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۰.۸ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.8 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۰.۹ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.9 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۰.۹ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:0.9 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۱ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:1 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۱ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:1 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۱.۲۵ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:1.25 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۱.۲۵ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:1.25 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۱.۵ - گالوانیزه - امیرکبیر کاشان
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۶
ضخامت:1.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 30300 بدون تغییر
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 33800 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 33860 کاهشی
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 33800 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 33860 کاهشی
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 30800 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 30860 کاهشی
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 31000 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 31060 کاهشی
ورق ۰.۷ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.7 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 30360 کاهشی
ورق ۰.۷ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.7 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 30360 کاهشی
ورق ۰.۸ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 31000 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.8 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 31060 کاهشی
ورق ۰.۸ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 31000 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.8 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 31060 کاهشی
ورق ۰.۹ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 30200 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.9 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 30260 کاهشی
ورق ۰.۹ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 30300 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.9 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 30360 کاهشی
ورق ۱ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29800 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29860 کاهشی
ورق ۱ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29800 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29860 کاهشی
ورق ۱.۲۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29200 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1.25 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29260 کاهشی
ورق ۱.۲۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29200 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1.25 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29260 کاهشی
ورق ۱.۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29600 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29660 کاهشی
ورق ۱.۵ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29600 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:1.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29660 کاهشی
ورق ۲ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29300 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29360 کاهشی
ورق ۲ - گالوانیزه - خودرو شهرکرد
قیمت: 29300 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری روی خط تولید 29360 کاهشی
ورق ۰.۵ - گالوانیزه - هفت الماس
قیمت: 33700 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.5 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت صنایع هفت الماس روی خط تولید 33700 بدون تغییر
ورق ۰.۶ - گالوانیزه - هفت الماس
قیمت: 30700 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.6 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت صنایع هفت الماس روی خط تولید 30700 بدون تغییر
ورق ۰.۷ - گالوانیزه - هفت الماس
قیمت: 30200 تاریخ: ۱۵:۰۷
ضخامت:0.7 میلی‌متر/ابعاد:عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر/حالت:رول /گرید:st22 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت صنایع هفت الماس روی خط تولید 30200 بدون تغییر