نبشی ۲۰*۲۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:20*20 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۰*۲۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:20*20 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:25*25 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 14930 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:25*25 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 14930 بدون تغییر
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6500 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۶
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6500 بدون تغییر
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 14950 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 14950 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 14600 تاریخ: ۱۳:۲۹
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 14600 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 14850 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سپهر ایرانیان روی خط تولید 14850 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 7450 تاریخ: ۹۹/۰۲/۳۱
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 7250 افزایشی
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 14850 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سپهر ایرانیان روی خط تولید 14850 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 14970 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 14970 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 15550 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 15550 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 13350 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۳
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:30*30 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 7400 افزایشی
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:30*30 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 8100 تاریخ: ۹۹/۰۳/۲۷
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 7400 افزایشی
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 10800 تاریخ: ۹۹/۰۵/۲۷
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سپهر ایرانیان روی خط تولید 10800 بدون تغییر
نبشی ۳۵*۳۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:35*35 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۵*۳۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:35*35 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۸*۳۸ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 10500 تاریخ: ۹۹/۰۴/۱۷
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:38*38 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.8 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 10500 بدون تغییر
نبشی ۳۸*۳۸ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 12800 تاریخ: ۹۹/۰۵/۰۸
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:38*38 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.8 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 12700 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریا استیل دیانا
قیمت: 13600 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۸
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
آریا استیل دیانا روی خط تولید 13400 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: 12250 تاریخ: ۹۹/۰۶/۱۹
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید 12150 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 14800 تاریخ: ۱۲:۵۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سپهر ایرانیان روی خط تولید 14800 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 15450 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 15450 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 14960 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 14960 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: 14940 تاریخ: ۱۱:۵۰
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کوهپایه روی خط تولید 14940 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 10900 تاریخ: ۹۹/۰۴/۱۸
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 7900 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 14900 تاریخ: ۱۱:۴۷
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14800 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 10500 تاریخ: ۹۹/۰۴/۱۷
ضخامت:3.5 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 10500 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ماهکار اشتهارد
قیمت: 10800 تاریخ: ۹۹/۰۴/۲۴
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید 11200 کاهشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 14700 تاریخ: ۱۱:۴۷
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14600 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: 14850 تاریخ: ۱۳:۰۷
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید 14750 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: 14650 تاریخ: ۱۳:۰۷
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید 14550 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 14700 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14300 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 14600 تاریخ: ۱۳:۲۹
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 14600 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - مگا استیل
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مگا استیل ایوانکی روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 5950 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۷
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 5830 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - جاوید بناب
قیمت: 14690 تاریخ: ۱۴:۰۶
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد جاوید بناب روی خط تولید 14590 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - جاوید بناب
قیمت: 14790 تاریخ: ۱۴:۰۶
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد جاوید بناب روی خط تولید 14690 افزایشی