نبشی ۲۰*۲۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:20*20 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۰*۲۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:20*20 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:25*25 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۲۵*۲۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6500 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۶
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:25*25 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:2.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6500 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 6450 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:30*30 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - فولاد کبکان
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - فولاد نستا
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - شکفته
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی شکفته روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:30*30 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6800 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6700 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6700 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - فولاد نستا
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6700 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 6450 بدون تغییر
نبشی ۳۰*۳۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:30*30 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6700 بدون تغییر
نبشی ۳۵*۳۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:35*35 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۵*۳۵ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:35*35 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.5 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
نبشی ۳۸*۳۸ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:3 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:38*38 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.8 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6800 بدون تغییر
نبشی ۳۸*۳۸ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:4 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /ابعاد:38*38 میلی‌متر/مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:3.8 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6800 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6600 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:2.5 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6600 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - سپهر ایرانیان
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6700 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - فولاد تهران
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت صنایع نورد گرم فلز روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ناب تبریز
قیمت: 6550 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6550 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:2 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - کوهپایه
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد کوهپایه روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: 6600 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید 6650 کاهشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - آریان فولاد
قیمت: 6600 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید 6550 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 6450 بدون تغییر
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - ظهوریان
قیمت: 5950 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۷
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع تولیدی صنعتی نورد گرم روی خط تولید 5830 افزایشی
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - مهر سهند
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
ضخامت:4 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
نبشی ۴۰*۴۰ - فابریک - مهر سهند
قیمت: تاریخ:
ضخامت:3 میلی‌متر/ابعاد:40*40 میلی‌متر/طول:6 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /سایز:4 /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید