میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 13300 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 13300 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ارگ تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ارگ تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 11000 تاریخ: ۹۹/۰۶/۱۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آریا ذوب
قیمت: 13050 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد آریا ذوب روی خط تولید 12850 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرآباد
قیمت: 11100 تاریخ: ۹۹/۰۵/۱۳
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد سازان امیر آباد روی خط تولید 11300 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرآباد
قیمت: 12900 تاریخ: ۱۱:۱۷
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد سازان امیر آباد روی خط تولید 12550 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کیان ابهر
قیمت: 12600 تاریخ: ۱۲:۰۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
کیان فولاد ابهر روی خط تولید 12600 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - مهیار اردبیل
قیمت: 10950 تاریخ: ۹۹/۰۵/۱۹
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ذوب‌آهن مهیار اردبیل روی خط تولید 10950 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - مهیار اردبیل
قیمت: 10850 تاریخ: ۹۹/۰۵/۱۹
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ذوب‌آهن مهیار اردبیل روی خط تولید 10850 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - صائب تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صائب تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12700 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 12500 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کیان کاشان
قیمت: 13050 تاریخ: ۱۰:۲۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیان کاشان روی خط تولید 12850 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 13200 تاریخ: ۱۲:۲۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید 13100 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12950 تاریخ: ۱۳:۱۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 12750 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 5730 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 13400 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 13400 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12700 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 12500 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راستین آستارا
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد راستین آستارا روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راد همدان
قیمت: 13350 تاریخ: ۱۱:۴۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد راد همدان روی خط تولید 13235 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هشترود
قیمت: 12800 تاریخ: ۹۹/۰۶/۳۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولادسازان دقیقی هشترود روی خط تولید 12500 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آذر فولاد امین
قیمت: 12850 تاریخ: ۱۳:۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش روی خط تولید 12750 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیرجان حدید جنوب
قیمت: 13000 تاریخ: ۱۱:۰۴
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سیرجان حدید روی خط تولید 12850 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 12700 تاریخ: ۱۰:۱۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد عتیق آذر سهند روی خط تولید 12600 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - بافق
قیمت: 13300 تاریخ: ۱۱:۵۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 13200 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 12950 تاریخ: ۱۲:۴۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 12950 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سپهر ایرانیان
قیمت: 13050 تاریخ: ۱۱:۰۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 12750 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 12650 تاریخ: ۱۲:۴۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 12640 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 12850 تاریخ: ۱۱:۳۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 12700 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 12350 تاریخ: ۹۹/۰۶/۲۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 11850 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - پارس آرمان
قیمت: 12500 تاریخ: ۱۳:۳۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع پارس آرمان شفق روی خط تولید 12400 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - قزوین
قیمت: 12450 تاریخ: ۱۳:۳۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد قزوین روی خط تولید 12350 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آناهیتا
قیمت: 12700 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد آناهیتا گیلان روی خط تولید 12600 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 12800 تاریخ: ۱۳:۱۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 12600 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هیربد
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آریا ذوب
قیمت: 12850 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۲
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد آریا ذوب روی خط تولید 12650 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - درپاد تبریز
قیمت: 12650 تاریخ: ۱۲:۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی درپاد تبریز روی خط تولید 12600 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - امیرآباد
قیمت: 12900 تاریخ: ۱۱:۱۷
سایز:10 /حالت:کلاف /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد سازان امیر آباد روی خط تولید 12550 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 12550 تاریخ: ۱۲:۴۰
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 12550 بدون تغییر