میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 6500 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 6500 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 6900 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید 6800 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۹
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 6400 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سپهر ایرانیان
قیمت: 6620 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6520 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6550 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 6420 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 6450 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - بافق
قیمت: 7450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 7500 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 5730 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرکبیر خزر
قیمت: 5740 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۳
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 6600 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد عتیق آذر سهند روی خط تولید 6600 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راد
قیمت: 6755 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد راد همدان روی خط تولید 6775 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 6650 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 6650 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - پارس آرمان
قیمت: 6150 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع پارس آرمان شفق روی خط تولید 6150 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - قزوین
قیمت: 6150 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد قزوین روی خط تولید 6150 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آناهیتا
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد آناهیتا گیلان روی خط تولید 6800 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیرجان حدید جنوب
قیمت: 6650 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سیرجان حدید روی خط تولید 6650 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کیان کاشان
قیمت: 6600 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیان کاشان روی خط تولید 6600 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6400 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 6270 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آذر فولاد امین
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش روی خط تولید 6600 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هیربد
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 6410 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 6410 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - ارگ تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ارگ تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - نیشابور
قیمت: 6580 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد خراسان روی خط تولید 6190 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 6100 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد عتیق آذر سهند روی خط تولید 6100 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 6200 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد عتیق آذر سهند روی خط تولید 6450 کاهشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - بردسیر
قیمت: 7070 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۸
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد مشیز بردسیر روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - بردسیر
قیمت: 7110 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۷
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد مشیز بردسیر روی خط تولید 6280 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - راد
قیمت: 6725 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد راد همدان روی خط تولید 6725 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 6250 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۹
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 6200 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهرود
قیمت: 6630 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد شاهرود روی خط تولید 6630 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 6500 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 6500 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - بافق
قیمت: 6670 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 6670 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - پارس آرمان
قیمت: 5950 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع پارس آرمان شفق روی خط تولید 5950 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - قزوین
قیمت: 5950 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۷
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد قزوین روی خط تولید 5950 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۵
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 6450 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - امیرکبیر خزر
قیمت: 6350 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۴
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6450 کاهشی