میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 13500 تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 13500 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12400 تاریخ: ۱۳:۲۶
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 11700 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 12000 تاریخ: ۱۳:۱۴
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 11450 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آریا ذوب
قیمت: 13250 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد آریا ذوب روی خط تولید 13250 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرآباد
قیمت: 13800 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد سازان امیر آباد روی خط تولید 11100 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرآباد
قیمت: 11900 تاریخ: ۱۳:۱۲
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد سازان امیر آباد روی خط تولید 11700 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کیان ابهر
قیمت: 11500 تاریخ: ۱۴:۳۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
کیان فولاد ابهر روی خط تولید 10800 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - مهیار اردبیل
قیمت: 13670 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ذوب‌آهن مهیار اردبیل روی خط تولید 10950 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - مهیار اردبیل
قیمت: 13570 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ذوب‌آهن مهیار اردبیل روی خط تولید 10850 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - صائب تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صائب تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12300 تاریخ: ۱۳:۲۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 11500 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کیان کاشان
قیمت: 11500 تاریخ: ۱۲:۵۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد کیان کاشان روی خط تولید 11000 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 12000 تاریخ: ۱۳:۰۴
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید 11400 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 10950 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 10950 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 5730 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12500 تاریخ: ۱۳:۲۶
سایز:8 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 11900 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - درپاد تبریز
قیمت: 11300 تاریخ: ۱۳:۰۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی درپاد تبریز روی خط تولید 10600 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ارگ تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ارگ تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راستین آستارا
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد راستین آستارا روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راد همدان
قیمت: 11655 تاریخ: ۱۲:۵۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد راد همدان روی خط تولید 11035 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هشترود
قیمت: 13100 تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولادسازان دقیقی هشترود روی خط تولید 13100 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آذر فولاد امین
قیمت: 11400 تاریخ: ۱۳:۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش روی خط تولید 10720 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیرجان حدید جنوب
قیمت: 11950 تاریخ: ۱۳:۱۷
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد سیرجان حدید روی خط تولید 11350 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 11100 تاریخ: ۱۳:۰۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد عتیق آذر سهند روی خط تولید 10500 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - بافق
قیمت: 11850 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 11850 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 10650 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 10700 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سپهر ایرانیان
قیمت: 11500 تاریخ: ۱۳:۱۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 10800 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 11400 تاریخ: ۱۳:۲۱
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 10800 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 11400 تاریخ: ۱۳:۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 10800 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 12200 تاریخ: ۱۳:۱۴
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 11600 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - پارس آرمان
قیمت: 11550 تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع پارس آرمان شفق روی خط تولید 11550 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - قزوین
قیمت: 11500 تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد قزوین روی خط تولید 11500 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آناهیتا
قیمت: 11500 تاریخ: ۱۳:۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد آناهیتا گیلان روی خط تولید 10700 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 10800 تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 10800 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آریا ذوب
قیمت: 11800 تاریخ: ۱۳:۱۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد آریا ذوب روی خط تولید 11000 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هیربد
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 7900 تاریخ: ۹۹/۰۳/۲۴
سایز:10 /حالت:کلاف /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع نورد فولاد گلستان روی خط تولید 7900 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - کویر کاشان
قیمت: 12200 تاریخ: ۱۳:۲۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد سپید فراب کویر روی خط تولید 11500 افزایشی