تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 7450 تاریخ: ۹۹/۰۲/۰۷
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6700 افزایشی
تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2780000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2780000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - فایکو
قیمت: 13700 تاریخ: ۱۳:۱۳
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید 13700 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ظفر بناب
قیمت: 14300 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 13800 افزایشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - کرمانشاه
قیمت: 14350 تاریخ: ۱۲:۵۳
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید 14350 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - کرمانشاه
قیمت: 14350 تاریخ: ۱۲:۵۳
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید 14350 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: 6400 تاریخ: ۹۹/۰۲/۱۱
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:145 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید 6400 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: 14000 تاریخ: ۱۳:۰۸
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید 14000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - کرمانشاه
قیمت: 14350 تاریخ: ۱۲:۵۳
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:120 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید 14350 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2580000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2580000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 16400 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 13400 افزایشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 15000 تاریخ: ۱۱:۴۷
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14900 افزایشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 14400 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 11800 افزایشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - فایکو
قیمت: 13400 تاریخ: ۹۹/۰۷/۱۹
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:175 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید 13700 کاهشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:175 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 15000 تاریخ: ۱۱:۴۷
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:170 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14900 افزایشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2750000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2750000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۶ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:165 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - کرمانشاه
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:170 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 3100000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 3150000 کاهشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 13400 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 13650 کاهشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 15000 تاریخ: ۱۱:۴۷
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:210 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 14900 افزایشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:250 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:255 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - ظفر بناب
قیمت: 14400 تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:260 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 13900 افزایشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 15400 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 13400 افزایشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - فایکو
قیمت: 13000 تاریخ: ۱۳:۱۳
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:250 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید 13000 بدون تغییر
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 4270000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 4300000 کاهشی
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 4470000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 4500000 کاهشی
تیرآهن ۲۲ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 13800 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 13800 بدون تغییر
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 5200000 تاریخ: ۱۳:۲۹
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 5300000 کاهشی
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 13700 تاریخ: ۱۴:۰۸
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 11200 افزایشی
تیرآهن ۲۴ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:24 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:360 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۷ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:27 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:435 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۷ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 20300 تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۷
سایز:27 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:435 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 21000 کاهشی