تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6930 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۷
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6730 افزایشی
تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 870000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 870000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: 6300 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید 6500 کاهشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - کرمانشاه
قیمت: 7000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید 7000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1200000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1170000 افزایشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: 6400 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:145 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید 6600 کاهشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 7200 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 7100 افزایشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - ظفر بناب
قیمت: 6595 تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۶
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:130 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد ظفر بناب روی خط تولید 6595 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - کرمانشاه
قیمت: 7000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید 7000 بدون تغییر
تیرآهن ۱۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:140 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:175 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6500 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6500 بدون تغییر
تیرآهن ۱۶ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:175 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:165 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۷
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:170 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6700 بدون تغییر
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1280000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1250000 افزایشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - کرمانشاه
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:170 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع جهان فولاد غرب روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1600000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1630000 کاهشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۸/۱۲/۱۷
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:210 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6700 بدون تغییر
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 7350 کاهشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:255 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - ماهکار اشتهارد
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:250 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع صنعتی ماهکار فلز روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1970000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1930000 افزایشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6750 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 7900 کاهشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:260 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۲ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2070000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2070000 بدون تغییر
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6350 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6600 کاهشی
تیرآهن ۲۲ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:22 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:310 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۴ - IPE - آریان فولاد
قیمت: تاریخ:
سایز:24 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:360 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت نورد آریان فولاد روی خط تولید
تیرآهن ۲۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:24 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:355 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2370000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۲
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2370000 بدون تغییر
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6350 تاریخ: ۹۸/۱۲/۲۰
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6600 کاهشی