مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۲ قائم
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5090
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده قائم پروفیل رازی
سایز 12
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 6180
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
ذوب آهن
قیمت: 5570
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
زاگرس
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شاهرود
قیمت: 6270
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
امیرکبیر خزر
قیمت: 6050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
هیربد
قیمت: 6300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
کوثر اهواز
قیمت: 6210
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6120
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آناهیتا
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
سمنان
قیمت: 6070
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بردسیر
قیمت: 6210
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
ارگ تبریز
قیمت: 6050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شاهین بناب
قیمت: 6200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ظفر بناب
قیمت: 6210
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
گلستان
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بافق
قیمت: 6420
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
سیادن ابهر
قیمت: 6100
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
خرمدشت
قیمت: 6050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آذر فولاد امین
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شمس سپهر
قیمت: 6000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
سرمد ابرکوه
قیمت: 6090
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
حسن رود
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹