مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۰ سیادن ابهر
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5400
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 10
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 6190
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
زاگرس
قیمت: 6450
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شاهرود
قیمت: 6370
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
امیرکبیر خزر
قیمت: 6150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
هیربد
قیمت:
تاریخ:
کوثر اهواز
قیمت:
تاریخ:
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6220
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
سمنان
قیمت: 6130
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بردسیر
قیمت:
تاریخ:
ارگ تبریز
قیمت:
تاریخ:
شاهین بناب
قیمت:
تاریخ:
گلستان
قیمت: 6300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بافق
قیمت: 6620
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
خرمدشت
قیمت: 6050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹