مشخصات کلی
میل‌گرد ۱۲ بافق
زیر دسته: آج‌دار
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت: 5320
تاریخ قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
سایز 12
حالت شاخه
آنالیز A3
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
نیشابور
قیمت: 6180
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
ذوب آهن
قیمت: 7450
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
زاگرس
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شاهرود
قیمت: 7200
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
امیرکبیر خزر
قیمت: 6050
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پرشین
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
هیربد
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کوثر اهواز
قیمت: 7010
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
آناهیتا
قیمت: 6300
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سمنان
قیمت: 6550
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بردسیر
قیمت: 6210
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
ارگ تبریز
قیمت: 6960
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شاهین بناب
قیمت: 6980
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ظفر بناب
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
گلستان
قیمت: 6250
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
سیادن ابهر
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
خرمدشت
قیمت: 6750
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آذر فولاد امین
قیمت: 6970
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شمس سپهر
قیمت: 6800
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
قائم
قیمت: 6950
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
ابرکوه
قیمت: 6500
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
راد
قیمت: 7110
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
حسن رود
قیمت: 7000
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶