مشخصات کلی
ناودانی ۸ نصر آذربایجان
زیر دسته: سبک
محل تحویل: انبار کارخانه
قیمت:
تاریخ قیمت:
مکان عرضه: انبار کارخانه
مشخصات فنی
تولید کننده
سایز 8
طول 6 متر
مبنای قیمت وزن
مکان عرضه انبار کارخانه
وزن تقریبی شاخه 42.3 کیلوگرم
توضیحات محصول
سایر فروشندگان
ناب تبریز
قیمت: 7150
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
منظومه
قیمت:
تاریخ:
فولاد تهران
قیمت: 6350
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شکفته
قیمت:
تاریخ:
فولاد فراد
قیمت:
تاریخ:
مهر سهند
قیمت:
تاریخ:
دهشیر
قیمت:
تاریخ: