فیلتر ها
حذف فیلترها
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 7200 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 7160 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آناهیتا
قیمت: 6400 تاریخ: ۹۸/۱۱/۳۰
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد آناهیتا گیلان روی خط تولید 6350 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 5730 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - قزوین
قیمت: 6750 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد قزوین روی خط تولید 6750 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - پارس آرمان
قیمت: 6750 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع پارس آرمان شفق روی خط تولید 6750 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - امیرکبیر خزر
قیمت: 5740 تاریخ: ۹۸/۱۱/۱۳
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سمنان
قیمت: 6200 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد گرم سمنان روی خط تولید 6220 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - راد
قیمت: 7190 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد راد همدان روی خط تولید 7120 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7020 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 7070 کاهشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 7030 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 6980 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - آذر فولاد امین
قیمت: 7070 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش روی خط تولید 7070 بدون تغییر
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - هیربد
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 7020 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 7000 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سپهر ایرانیان
قیمت: 7060 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 7020 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: تاریخ:
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 7000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6900 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - کاوه تیکمه‌داش
قیمت: 7170 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش روی خط تولید 6970 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 6350 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۸
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد گلستان روی خط تولید 5950 افزایشی
میل‌گرد ۸ - آج‌دار - بافق
قیمت: 7290 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:8 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 6550 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 6750 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید 6750 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - گلستان
قیمت: 6300 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۸
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد گلستان روی خط تولید 6300 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - آریا ذوب
قیمت: 6360 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۱
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد آریا ذوب روی خط تولید 6000 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - بافق
قیمت: 7250 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق روی خط تولید 7440 کاهشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - حسن رود
قیمت: 7000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
نورد فولاد گیلان روی خط تولید 6960 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 6800 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6750 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهرود
قیمت: 7300 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد شاهرود روی خط تولید 7380 کاهشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - پرشین
قیمت: 7050 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا روی خط تولید 7050 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - ظفر بناب
قیمت: 6970 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6950 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - سیادن ابهر
قیمت: 6950 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6950 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - شاهین بناب
قیمت: 6980 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
مجتمع فولاد صنعت بناب روی خط تولید 6930 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - خرمدشت
قیمت: 6700 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۵
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد خرمدشت تاکستان روی خط تولید 6700 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - هیربد
قیمت: 6450 تاریخ: ۹۸/۱۱/۳۰
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید 6300 افزایشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - هیربد
قیمت: 7000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
هیربد زرندیه روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - امیرکبیر خزر
قیمت: 6150 تاریخ: ۹۸/۱۱/۲۸
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
روی خط تولید 6200 کاهشی
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - آذر فولاد امین
قیمت: 6970 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A2 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش روی خط تولید 6970 بدون تغییر
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - ارگ تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
ارگ تبریز روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
میل‌گرد ۱۰ - آج‌دار - بردسیر
قیمت: تاریخ:
سایز:10 /حالت:شاخه /آنالیز:A3 /مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
صنایع فولاد مشیز بردسیر روی خط تولید