فیلتر ها
حذف فیلترها
تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 850000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 880000 کاهشی
تیرآهن ۱۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6730 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:12 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:125 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6530 افزایشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1240000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1280000 کاهشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:140 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ناب تبریز
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید
تیرآهن ۱۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 8040 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:14 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:155 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 8100 کاهشی
تیرآهن ۱۴ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:14 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:135 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1340000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1380000 کاهشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:175 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۶ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 7100 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:16 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:190 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 7150 کاهشی
تیرآهن ۱۶ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 7350 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:170 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 7350 بدون تغییر
تیرآهن ۱۶ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:16 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:165 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - ناب تبریز
قیمت: 7350 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۴
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:210 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد ناب تبریز روی خط تولید 6750 افزایشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - کوثر اهواز
قیمت: تاریخ:
سایز:18 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:215 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
فولاد نورد کوثر اهواز روی خط تولید
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 8200 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 8100 افزایشی
تیرآهن ۱۸ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 1850000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:18 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:230 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 1880000 کاهشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2040000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2100000 کاهشی
تیرآهن ۲۰ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:20 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:260 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 8000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:20 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:270 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 8000 بدون تغییر
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2100000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2200000 کاهشی
تیرآهن ۲۲ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:22 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:310 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۲ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6730 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:22 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:320 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6730 بدون تغییر
تیرآهن ۲۴ - IPE - فایکو
قیمت: تاریخ:
سایز:24 /حالت:سبک /وزن تقریبی شاخه:355 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت فولاد البرز ایرانیان روی خط تولید
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2450000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 2500000 کاهشی
تیرآهن ۲۴ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6630 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:24 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:370 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6630 بدون تغییر
تیرآهن ۲۷ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 6730 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:27 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:435 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 6730 بدون تغییر
تیرآهن ۲۷ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 2940000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:27 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:435 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 3000000 کاهشی
تیرآهن ۳۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 7780 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:30 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:500 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:وزن /مکان عرضه:انبار کارخانه /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 7780 بدون تغییر
تیرآهن ۳۰ - IPE - ذوب آهن
قیمت: 4020000 تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۶
سایز:30 /حالت:هم‌وزن /وزن تقریبی شاخه:500 کیلوگرم/طول:12 متر/مبنای قیمت:شاخه /مکان عرضه:بنگاه تهران /
تولید کننده وضعیت تولید قیمت قبلی تحلیل قیمت هفته گذشته
شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان روی خط تولید 3900000 افزایشی